สารพันปัญหา


: เกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัคร

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล, คำนำหน้าผิด, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด หรือข้อมูลอื่นผิด จะทำอย่างไร

คำตอบ : จะไม่มีการแก้ไขข้อมูลไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครซึ่งควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งใบสมัคร 

2. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : การเปลี่ยนแปลงชื่อภายหลังการสมัครแล้ว ให้นำมายื่น ณ วันสอบสัมภาษณ์ หรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนในวันสอบ

3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร ในระหว่างดำเนินการกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ต้องทำอย่างไร

คำตอบ : กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง "แบบฟอร์มใบสมัคร" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง (สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง) แต่จะสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ ต่อเมื่อท่านยังไม่กดปุ่ม [ส่งใบสมัคร] และกรณีที่กดปุ่ม [ส่งใบสมัคร] ไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้อีก

4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 - 9 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

5. คำถาม : เปิดรับชำระเงินค่าสมัครสอบได้ถึงเมื่อไร

คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 - 10 พฤษภาคม 2560  ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท

ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้เมื่อไร

คำตอบ : สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ทางเว็ปไซต์ https://vec.job.thai.com

หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร" เมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

8. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  เมื่อไร

คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ให้ทราบภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือ www.vec.go.th หรือ https://vec.job.thai.com

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://vec.job.thai.com

10.คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบออนไลน์ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น